آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آگهی استخدام پیمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان PDF چاپ نامه الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحد های تحت پوشش، تعداد 536 نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به  صورت پیمانی به شرح فایل پیوست استخدام می نماید.

 

pdfpngآگهی استخدام

pdfpngنمونه فرم پیش نویس